Eğitim Programları

Ulusal ve uluslararası sağlık ve sosyal hizmetler alanı ile ilgili; hasta ve çalışan güvenliği, kalite ve akreditasyon bakış açısı ve bilincinin geliştirilmesi ve de kültürün yerleşmesi ancak bu konuda gerekli nitelik ve bilgiye sahip sağlık yöneticileri ve çalışanları ile mümkündür. Derneğimiz, uzman eğitici ve danışman kadrosu ile sağlık ve sosyal hizmet alanında yurt içi ve yurt dışında hizmet veren kamu ve özel kurum ve kuruluş yönetici ve çalışanlarına ilgili yenilik ve gelişmeleri içerecek şekilde kuruma özel hazırlanan plan doğrultusunda kalite ve akreditasyon konusunda sertifikalı eğitimler düzenleyerek, kalite ve akreditasyon yolculuklarında rehberlik hizmeti sunmaktadır. Bu sayede sağlık ve sosyal hizmetler alanındaki profesyonellerin niteliklerinin arttırılması, kalite ve akreditasyon konusunda takım çalışması yapmaları, güncel bilgi ile donatılmaları ve süreçlerin yönetimiyle ilgili gerekli beceriyi kazanmalarının sağlanması hedeflenmektedir.

İç Denetçi Eğitimleri

İç denetçi eğitimleri ile sağlık ve sosyal hizmetler alanının kalite ve akreditasyonu için hazırlanmış olan standartları kurum içinde yorumlayarak denetleyebilecek, denetimler sonucunda ilgili süreçlerin iyileştirilmesi ve geliştirilmesine katkı sağlayabilecek denetçilerin yetiştirilmesi sağlanmaktadır. Kalite ve akreditasyon standartlarının beklentilerini tam ve doğru olarak yorumlayabilen, iyi yetişmiş ve tecrübe sahibi iç denetçiler sayesinde, kurum içinde kalite ve akreditasyon kültürünün yaygınlaşması, hizmet kalitesinin artması, belgelendirme faaliyetlerinin hızlandırılmasına katkı verilmektedir.

Akreditasyona Hazırlık Eğitimleri

Akreditasyona hazırlanan kurumlara yol haritası oluşturmak, süreçle ilgili yapılacak işlemleri basamaklandırmak ve akreditasyon için gerekli her bir adımı planlama gereklerini yerine getirmek üzere kurum yönetici ve çalışanlarını organizasyon, uygulama, denetim ve sürekli iyileştirme konularında bilgilendirerek eğitmek amaçlanmaktadır. Akreditasyon ile ilgili süreçlere kurum çalışanlarının topluca katkı ve katılımlarının gerekliliği göz önünde bulundurularak hazırlık eğitimlerinin planlaması ve uygulaması bu doğrultuda yapılmakta ve kurumun tüm birimlerinin bilgilendirilmesi sağlanmaktadır

Denetçi Eğitimleri

Denetçi eğitimleri ile, sağlık ve sosyal hizmetler alanında faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlarda sunulan hizmeti, kalite ve akreditasyon standartları doğrultusunda, bilimsel yaklaşım ile, etkili, tarafsız, objektif ve tutarlı bir şekilde denetleyebilme becerisine sahip, denetçi davranışı gelişmiş kişilerin yetiştirilmesi sağlanmaktadır. Temel bilgilerin aktarımı yanı sıra tecrübelerin paylaşımı ve pratik çalışmalar ile denetçi kapasitesinin nitelik ve nicelik açısından yeterli düzeye çıkarılması amaçlanan eğitimlerde etkinlik ve süreklilik göz önünde bulundurulmaktadır. Denetçi eğitimleri ile, sağlık politika ve mevzuatına hakim, konusunda uzman, kalite, akreditasyon, hasta, çalışan ve tesis güvenliği konularında bilgili ve donanımlı, problem çözme ve iyi iletişim kurabilme becerisine sahip sertifikalı denetçilerin havuzda yer alması sağlanmaktadır.

Eğitici Eğitimleri

Sağlık ve sosyal hizmetler alanında kalite ve akreditasyon eğitimi verecek sağlık profesyonellerinin sertifikasyonu ile eğitim konusunda bilgi, beceri ve donanım sahibi olmaları, eğitmenlikle ilgili yetenek ve yetkinliklerinin geliştirilmesi, yetişkin eğitim süreçlerini etkin, etkili ve verimli bir şekilde yürütebilir hale gelmelerini sağlamak hedeflenmiştir. Eğitimlerde, nitelikli insan gücü yetişmesini sağlamak üzere eğiticilerin iletişim becerilerinin geliştirilmesi, bilgilerin güncelliğinin korunması, eğitim ihtiyaç analizi, organizasyonu, hazırlığı, uygulanması, yönetilmesi, değerlendirilmesi konularındaki teknikler belirli bir metot dahilinde sunulacaktır.

Liderlik Eğitimleri

Sağlık ve sosyal hizmetler alanında kalitenin arttırılması, kurumların bakış açılarının gelişebilmesi, kurum çalışanlarının liderlik becerisinin ortaya çıkarılması ve geliştirilmesi, problem çözme ve değerlendirme yapabilme becerisi gelişmiş, etkin olma özelliklerine sahip kişilerin yetiştirilmesi amaçlanmıştır. Liderlik eğitimleri ile sağlık profesyonellerinin, kalite ve akreditasyon yolculuğunda takım çalışmasını en etkili şekilde yürütme, ekip üyelerini doğru amaç ve hedefler altında toplama, organize etme, yönlendirme, motive etme ve de paydaşlarla etkili iletişim kurma ve bu iletişimi yaygın hale getirebilme yetisinin güçlendirilmesi sağlanacaktır.


Yukarı